WE-angielski

ANGIELSKO – POLSKI GLOSARIUSZ

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

 

        Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

1.   aberration                                                             aberracja
2.   accelerating electrode                                           elektroda przyspieszająca
3.    acceptor (atom)                                                     atom akceptorowy
4.    acoustics                                                                akustyka
5.    adjustable                                                              nastawny
6.    admittance                                                             admiracja
7.    aerial                                                                     antena
8.   Aerial cable kabel nadziemny
9.    afterglow                                                               poświata
10.   Air capacitor kondensator powietrzny
11.   Air-core coil cewka powietrzna
12.   Air-spaced cable kabel z izolacją powietrzną
13.   Alignment coil cewka korygująca
14.    alphanumeric                                                        alfanumeryczny
15.    alternating current                                              prąd przemienny
16.    altimeter                                                              wysokościomierz
17.   ampify                                                                    wzmocnić
18.    amplification                                                        wzmocnienie (sygnału)
19.   amplifier                                                                wzmacniacz
20.   amplitude                                                               amplituda
21.   amplitude modulation                                            modulacja amplitudy
22.   analog                                                                     analogowy
23.   anode                                                                      anoda
24.   antenna                                                                     antena
25.   apparent power                                                       moc elektryczna pozorna
26.   application of electronic engineering                     zastosowanie elektroniki
27.   ASC (automatic selectivity control)                    automatyczna regulacja selektywności
28.   assembly terminal                                                   końcówka montażowa
29.   assigned frequency                                                 częstotliwość wyznaczona (dla radiostacji)
30.   associated circuit                                                      obwód elektryczny przyłączony
31.   assumed protection system actions                         zakładane działania układu zabezpieczeń
32.   assymetrical breaking current                                 prąd wyłączeniowy niesymetryczny
33.   astable circuit                                                          układ astabilny
34.   astable multivibrator                                                przerzutnik astabilny, multiwibrator
35.   Aston dark space                                                    ciemnia Astona ( przy wyładowaniu  jarzeniowym w gazie)
36.   astronics                                                               astronika, elektronika astronautyczna
37.   asymmetrical silikon bilateral switch                      niesymetryczny krzemowy przełącznik  dwustronny
38.   asymmetry effect                                                     efekt asymetryczny, efekt relaksacji
39.   asynchronous communications interface  adapter   asynchroniczny adapter złącza komunikacyjnego
40.   asynchronous communications server                     serwer komunikacji asynchronicznej
41.   asynchronous data transmission                               asynchroniczna transmisja danych
42.   asynchronous digital subscriber line                          asynchroniczne cyfrowe łącze abonenckie
43.   asynchronous machine                                             maszyna (elektryczna asynchroniczna)
44.   audio signal                                                            sygnał dźwiękowy
45.   avalanche ionization                                                 jonizacja lawinowa
46.   Background noise szum tła
47.   backward diode                                                          dioda wsteczna
48.   bandwidth                                                                   przepustowość
49.   banking                                                                      podłoże
50.   barrier                                                                         bariera
51.   base                                                                            baza (tranzystora)
52.   beam                                                                           wiązka promieniowania
53.   bidirectional                                                                dwukierunkowy
54.   binary                                                                         dwójkowy
55.   bipolar                                                                        bipolarny
56.   blanking                                                                     wygaszenie
57.   blasting                                                                       przeciążenie  (mikrofonu)
58.   blocking capacitor                                                       kondensator blokujący
59.   blocking layer                                                              warstwa zaporowa
60.   Branch-joint rozgałęźnik
61.   breakdown                                                                   przebicie
62.   breakover                                                                     przełączanie (tyrystora)
63.   bridging zmostkowanie
64.   brightness                                                                    jaskrawość
65.   broadband                                                                    szerokopasmowy
66.   Bunch of cables wiązka kabli
67.   bundle                                                                          wiązka, zwijka (kondensatora)
68.   cable                                                                            kabel, przewód
69.   cable link                                                                     łącze kablowe
70.   Cable passage korytarz kablowy
71.   Cable training zaprawianie kabla
72.   capacitor                                                                       kondensator
73.   Capacitor bank bateria kondensatorów
74.   capacity                                                                        pojemność
75.   capacity reactance                                                        reaktancja pojemnościowa
76.   carrier                                                                           nośnik
77.   carrier frequency                                                          częstotliwość nośna
78.   carrier mobility                                                             ruchliwość nośników ładunku
79.   carrier wave                                                                  fala nośna
80.   Carrying sling wieszak kablowy
81.   cathode                                                                          katoda
82.   cellular telephone                                                           telefon komórkowy
83.   Central quad of a cable rdzeń kabla
84.   ceramic capacitor                                                          kondensator ceramiczny
85.   channel                                                                          kanał, tor, złącze
86.   charge carriers                                                               nośniki ładunku
87.   charge storage diode                                                      dioda ładunkowa
88.   choke                                                                              dławik, cewka dławikowa
89.   circuit breaker                                                                 wyłącznik
90.   closed circuit                                                                 obieg zamknięty
91.   coaxial                                                                           współosiowy
92.   coil                                                                                 cewka
93.   collector                                                                         kolektor (tranzystora)
94.   collector diode                                                               złącze kolektorowe
95.   Compensating lead przewód kompensacyjny
96.   computer-aided design                                                projektowanie wspomagane komputerowo
97.   concentric cable                                                          kabel współosiowy
98.   condenser                                                                    kondensator
99.   conductance                                                                konduktancja
100. conducting direction                                                   kierunek przewodzenia
101. conduction                                                                  przewodnictwo
102. conductor                                                                    przewodnik
103. Conduit coupling mufka (instalacyjna)
104. connect                                                                        połączyć
105. core                                                                             rdzeń
106. coupling                                                                      sprzężenie
107. current                                                                         prąd DC Direct Current
108. dc voltage gain                                                            wzmocnienie stałonapięciowe
109. decay time                                                                    czas opadania
110. demodulation                                                                  demodulacja
111. demodulator                                                                    demodulator
112. diac                                                                               diak, element elektroniczny stosowany do wyzwalania bramki tyrystora lub triaka
113. Difference amplifier wzmacniacz różnicowy
114. differential input                                                          wejście różnicowe
115. differential input voltage                                               wejściowe napięcie różnicowe differential
116. Differentiating circuit obwód różniczkujący
117. digital                                                                              cyfrowy
118. digital- circuit engineering                                             technika cyfrowa
119. digitalization                                                                   cyfryzacja
120. diode                                                                              dioda
121. direct current                                                                  prąd stały
122. discharge                                                                       wyładowanie, rozładować
123. disconnect                                                                      rozłączyć
124. DLT- Diode -Transistor Logic                                       technika budowania układów cyfrowych z wykorzystaniem diod i tranzystorów
125. DOS-disc operating system                                          dyskowy system operacyjny
126. drain                                                                              dren, jedno z wyprowadzeń tranzystora MOS, oznaczane literą D
127. driver                                                                             sterownik, stopień wyjściowy/sterujący, czasem końcówka mocy np. ‘output
128. earphone                                                                             słuchawka
129. earthing                                                                          uziemienie
130. effective current                                                             skuteczna wartość prądu
131. efficiency                                                                        sprawność
132. electric field                                                                    pole elektryczne
133. electric field strength                                                       siła pola elektrycznego
134. Electric force natężenie pola elektrycznego
135. electric power station                                                       elektrownia
136. electrical clean-up                                                               elektrosorbcja
137. electrical conductivity                                                        konduktywność przewodność właściwa
138. electrical contact                                                                styczność elektryczna
139. electrical contact alloy                                                       stop stykowy
140. electrical diagram                                                              schemat elektryczny
141. electrical discharge                                                            wyładowanie elektryczne
142. electrical discharge shaping                                               kształtowanie elektrohydrodynamiczne
143. electrical double layer                                                        podwójna warstwa elektryczna
144. electrical drainage                                                              drenaż elektryczny
145. electrical equipment                                                           wyposażenie elektryczne
146. electrical equivalent of                                                       równoważnik elektryczny ciepła
147. electrical heat tracing                                                        elektryczna taśma grzejna
148. electrical heating                                                                ogrzewanie elektryczne
149. electrical impedance                                                          impedancja, opór zespolony
150. electrical industry                                                              przemysł elektryczny
151. electrical insulation                                                          izolacja elektryczna
152. electrical interference                                                       zakłócenie elektryczne
153. electrical interlocking                                                       blokada elektryczna
154. electrical length                                                                długość elektryczna
155. electrical migration                                                          migracja w polu elektr.
156. electrical noise                                                                 szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi
157. electrical penetration                                                       przepust kabla elektrycznego( przez ścianę obudowy bezpieczeństwa)
158. electrical plant                                                                 obiekt elektroenergetyczny
159. electrical power engineering                                            elektroenergetyka
160. electrical precipitator                                                       filtr elektrostatyczny, odpylacz eletrostat.
161. electrical properties                                                          własności elektryczne
162. electrical prospecting                                                        poszukiwania metodami elektrycznymi (np. w wiertnictwie)
163. electrical relay                                                                   przekaźnik elektryczny
164. electrical resistance alloy                                                  stop oporowy
165. electrical resistance thawing                                             rozmrażanie (zamrożonych produktów prądem oporowym)
166. electrical resistor                                                               rezystor, opornik
167. electrical resonance                                                           rezonans elektryczny
168. electrical sensitivity                                                          rezystywność, opór właściwy
169. electrical steel                                                                    stal elektrotechniczna
170. electrical steel-melting shop                                              elektrostalownia, stalownia elektr.
171. electrical supply line                                                          linia elektroenergetyczna
172. electrical tape                                                                     taśma izolacyjna
173. electrical technology                                                          elektrotechnika
174. electrical transmission                                                       przekładnia elektryczna
175. electrical valve                                                                   prostownik
176. electrical welding                                                               spawanie elektryczne, zgrzewanie elektr.
177. electrical wellogging                                                          profilowanie elektryczne otworowe
178. electricallogging                                                               profilowanie elektryczne
179. electrically conducting                                                    przewodzący prąd elektryczny
180. electrically erasable                                                         wymazywalny elektrycznie
181. electrically measuring instrument                                    miernik elektryczny  wielkości nieelektrycznych
182. electrode                                                                          elektroda
183. electroluminescent display                                               wskaźnik elektroluminescencyjny
184. electrolytic                                                                        elektrolityczny
185. electromagnetic field                                                        pole elektromagnetyczne
186. electromagnetic wave                                                       fala elektromagnetyczna
187. Electron beam wiązka elektronowa
188. electron guil                                                                      wyrzutnia elektronowa, działo elektronowe
189. electron lens                                                                      soczewka elektronowa
190. electron vacancy                                                               dziura elektronowa
191. electronic circuit                                                                 obwód elektryczny
192. electronic data processing                                                  elektroniczne przetwarzanie danych
193. electronic engineer                                                            elektronik
194. electronics                                                                          elektronika
195. electronvolt                                                                       electrovolt
196. electrostatic deflection                                                       odchylanie elektryczne
197. electrostatic focusing                                                         ogniskowanie elektryczne
198. elektron-hole pair                                                              para elektron-dziura
199. emission                                                                             emisja
200. emitter                                                                                emiter tranzystora
201. emitter junction                                                                  złącze emiterowe
202. energy                                                                                 energia
203. enhancement tranistor                                                        tranzystor polowy z kanałem wzbogacanym
204. equivalent circuit                                                               obwód zastępczy
205. ESD- Electrostatic discharge                                             wyładowanie elektrostatyczne
206. fading                                                                                  zanik sygnału fali
207. feedback                                                                              sprzężenie zwrotne
208. Female connector 1.gniazdko 2.nasadka (złącza wtyczkowego płaskiego)
209. fibre optic cable                                                                  światłowód
210. fidelity                                                                                wierność (odtwarzania)
211. Five-wire line tor pięcioprzewodowy
212. fixed capacitor                                                                    kondensator stały
213. fixture osprzęt, armatura
214. Flexible cord przewód giętki, sznur
215. Frequency band pasmo częstotliwości
216. Frequency control regulacja częstotliwości
217. Gate-turnoff thyristor tyrystor przełączający
218. generation                                                                            wytwarzanie
219. generative                                                                            wytwórczy
220. Hard solder lut twardy
221. high pass-filter                                                                     filtr górnoprzepustowy
222. HV(high voltage)                                                                  wysokie napięcie
223. Identification plate tabliczka identyfikacyjna
224. ignition coil                                                                           cewka indukcyjna
225. Image converter TV przetwornik obrazowy
226. Impedance coil dławik
227. increased reliability                                                              zwiększona niezawodność
228. Inlet plug wtyczka przyrządowa (po stronie odbiornika)
229. input voltage range                                    zakres wejściowego napięcia różnicowego
230. Junction box skrzynka przyłączowa
231. kill wyłączać spod napięcia
232. Knife contact styk nożowy
233. Lapped insulation izolacja taśmowa (żyły)
234. lay a cable                                                                             położyć kabel
235. Magnetizing current prąd magnesujący
236. magnetoresistivity oporność magnetyczna
237. mains                                                                                     sieć
238. modulation                                                                            modulacja
239. Noise suppression tłumienie hałasu
240. No-load current prąd jałowy
241. op-amp (operational amplifier)                                              wzmacniacz operacyjny
242. operating free-air temperature                                               temperatura otoczenia w czasie pracy
243. output voltage adjustable                                                       regulowane (ustawialne) napięcie wyjściowe, określenie często spotykane w kartach katalogowych  stabilizatorów, które mają możliwość ustawiania napięcia wyjściowego
244. overload przeciążenie
245. package                                                                                 obudowa
246. Parallel connection połączenie równoległe
247. Pass current przepuszczać prąd
248. pin                                                                                         wprowadzenie, końcówka lutownicza
249. pinch off                                                                                zatkanie (odcięcie) np. kanału w tranzystorze
250. plug                                                                                       wtyczka
251. polarity                                                                                  biegunowość, polaryzacja
252. power amplifier                                                                     wzmacniacz mocy
253. power density                                                                        gęstość mocy, parametr podawany dla przetwornic DC/DC
254. power dissipation                                                                  strata mocy (moc rozproszona)
255. preset                                                                                     wstępne ustawienie jednego lub więcej stanów logicznych/ wartości
256. pull-down resistor                                                                  rezystor wymuszający niski stan logiczny na wyjściu układu cyfrowego
257. pull-up resistor                                                                       rezystor wymuszający wysoki stan logiczny na wyjściu układu cyfrowego
258. Quick-break fuse bezpiecznik bezzwłoczny
259. Rated duty praca znamionowa
260. Rated frequency częstotliwość znamionowa
261. Real power moc czynna
262. rectifier prostownik
263. reference voltage                                                                    napięcie referencyjne
264. relay                                                                                        przekaźnik
265. resistor                                                                            opornik
266. resolution                                                                                rozdzielczość
267. ripple                                                                                       tętnienia, np. tętnienia napięcia (zmiany napięcia) o częstotliwości sieci 50Hz na wyjściu zasilacza
268. ripple rejection                                                              tłumienia tętnień
269. rise time                                                                         czas narastania (impulsu)
270. rising edge                                                                       narastające zbocze sygnału cyfrowego- zmiana stanu logicznego z niskiego na wysoki
271. Safety cut-out wyłącznik bezpieczeństwa
272. scart cable                                                                       eurozłącze
273. self-induction                                                                 indukcja własna
274. semiconduction półprzewodnictwo
275. semi-conductor                                                               półprzewodnik
276. semiconductor rectifier prostownik półprzewodnikowy
277. setup                                                                               ustawienie, konfiguracja
278. shock (electric shock)                                                    porażenie (prądem)
279. short circuit                                                                    zwarcie
280. signal                                                                              sygnał
281. silicon                                                                             krzem
282. slew rate                                                                          szybkość narastania napięcia wyjściowego( np. dla wzmacniaczy operacyjnych)
283. socket                                                                              gniazdko
284. source                                                                              źródło
285. spectrum                                                                         widmo
286. spectrum analyser                                                           analizator widma
287. storage                                                                            przechowywanie
288. storage temperature                                                        temperatura przechowywania
289. supply voltage                                                                napięcie zasilania
290. Tank (circuit) obwód drgań
291. Twisted cable kabel skręcany
292. undercurrent podprądowy
293. Unit switch stycznik
294. vacuum tube  (Am. Eng.)                                              lampa próżniowa
295. valve (Br. Eng.)                                                             lampa elektronowa
296. varicap                                                                           dioda pojemnościowa
297. wattage moc w watach
298. waveform                                                                       kształt sygnału lub przebiegu danej wielkości, z reguły w dziedzinie czasu
299. Weak current mały prąd
300. wire                                                                                drut, przewód, połączenie ( między końcówkami elementów na schemacie ideowym)