Zasady

Egzamin z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej przeprowadzany jest na poziomie B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Egzamin doktorski powinien być przeprowadzony przez komisję powołaną przez radę wydziału przeprowadzającego przewód doktorski w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna uczy tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

 

Egzamin z języka obcego składa się z dwóch części:

 

Część  pisemna, trwa 30 min., obejmuje znajomość języka ogólnego, w tym:

- test gramatyczno- leksykalny;

- rozumienie tekstu pisanego;

 

Część ustna, trwa 30 min. obejmującej informacje o osobie, badaniach i dysertacji, w tym:

- autoprezentacja;

- tezy dysertacji doktorskiej;

- rozmowa na temat prowadzonych badań;

- przekład wybranego fragmentu tekstu na język polski (materiał dostarczony przez doktoranta).

 

Terminy egzaminów ustala przewodniczący rady wydziału przeprowadzającej przewód doktorski lub osoba przez niego upoważniona w porozumieniu z komisją przeprowadzającą egzamin z nowożytnego języka obcego z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 4 rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.

 

Na minimum 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu, doktorant dostarcza egzaminatorowi SJO (e-mailem) minimum 10 stron literatury fachowej w języku obcym z dziedziny dotyczącej pracy doktorskiej. Wymagany jest tekst oryginalny nie tłumaczony z języka polskiego.

 

W przypadku niezdania egzaminu, rada wydziału na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego składanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

 

 

Pytania i wątpliwości dotyczące egzaminów doktorskich można kierować do koordynatorów:

- z języka angielskiego - mgr Alina Doroch

- z języka niemieckiego - mgr Maria Płusko