WTIICH - angielski

 

ANGIELSKO - POLSKI GLOSARIUSZ

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII I

INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 

        Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

1.          absolute activity  aktywność bezwzględna
2.          absorb   absorbować, pochłaniać, wchłaniać
3.          acidification  zakwaszanie
4.          acid reaction odczyn kwaśny
5.          active solid adsorbent, substancja adsorbująca
6.          adhesion adhezja, przyleganie, przyczepność
7.          aerobic fermentation fermentacja tlenowa
8.          aftercombustion dopalanie
9.          aftercombustion chamber komora dopalania
10.       agglomeration scalanie (materiałów), spiekanie, skupienie
11.       agglutination aglutynacja, zlepianie się
12.       alloy stop
13.       anaphase anafaza, przeciwfaza
14.       annealing    odprężanie, wyżarzanie, wygrzewanie
15.       apparent balance  równowaga pozorna
16.       aqueous solutio    roztwór wodny       
17.       attenuation   osłabianie, tłumienie, wygaszanie
18.       attenuation coefficient   współczynnik osłabienia
19.       augmentation             zwiększanie           
20.       autoclave   reaktor ciśnieniowy
21.        backing furnace piec do wypalania (emalii)
22.       back reaction reakcja odwrotna
23.      

basicity  

zasadowość, alkaliczność
24.       batch       dozować, odmierzać (porcję materiału)
25.      

batch agitator 

mieszalnik okresowy
26.       beaker zlewka
27.       bed złoże, warstwa, pokład
28.       binder spoiwo, substancja wiążąca, substancja błonotwórcza
29.       bivalent dwuwartościowy
30.       blank

 półwyrób, półfabrykat,

próba ślepa, próba zerowa

31.       bleaching

 bielenie, wybielanie

32.      

boiling range   

 zakres temperatur wrzenia

33.      

bond   

 wiązanie (chemiczne),

połączenie, materiał wiążący

34.      

brittle fracture  

pęknięcie kruche

35.       brittle point  temperatura kruchości
36.      

bulk concentration                        

stężenie ogólne
37.      

burnt lime 

wapno palone, wapno niegaszone, tlenek wapnia techniczny (CaO)
38.       by dry method  metodą suchą
39.       by-pass condenser skraplacz bocznikowy
40.       by volume objętościowo, w stosunku objętościowym
41.      

cake        

  zbrylać się, spiekać się, zlepiać się

42.      

calcination   

  kalcynowanie, prażenie, wypalanie

43.      

calorific value     

  wartość opałowa, kaloryczność

44.      

capacity factor (ratio) 

  stosunek podziału masowy,

iloraz podziału masowy

45.      

capillary activity              

  czynność powierzchniowa

46.      

carbonation      

  nasycanie ditlenkiem węgla

47.      

carbonification 

  uwęglenie

48.      

carrier compound 

  związek nośnikowy

49.      

catalyst furnace  

  piec kontaktowy

50.      

catalytic agent  

  katalizator, środek katalizujący

51.      

caustic  

  soda żrąca, soda

kaustyczne (NaOH),

substancja żrąca

52.      

ceiling temperature 

  temperatura sufitowa,

górna temperatura graniczna

53.      

cementation  

  cementacja, klejenie

54.      

cement kiln 

  piec cementowy

55.      

centrifugal compressor                             

  sprężarka odśrodkowa

56.       charge transfer  przeniesienie ładunku
57.      

chemically inert  

  chemicznie bierny,

chemicznie nieczynny

58.      

choking    

  dławienie się, zatykanie się,

zapychanie się

59.      

coagulability   

  zdolność do koagulacji,

krzepliwość

60.       cross-propagation   wzrost krzyżowy (w kopolimeryzacji)
61.      

day output      

  produkcja dobowa,

wydobycie dobowe

62.      

deacidification  

  odkwaszanie

63.      

deposition    

  osadzanie się, wytrącanie się,

osad

64.      

diffusion combustion 

  spalanie dyfuzyjne

65.      

dilution     

  rozcieńczanie

66.      

dipping      

  zanurzanie, maczanie,

impregnacja adhezyjna

67.      

dipping acid    

  kwas siarkowy stężony

68.      

dissolution    

  rozpuszczanie

69.      

distiller    

  aparat destylacyjny, destylator

70.      

distilling off    

  oddestylowanie

71.      

dose rate       

  moc dawki, szybkość dawkowania

72.      

dry assay    

  oznaczanie metodą suchą

73.      

dry point    

  temperatura końcowa destylacji

74.      

dry quenching of coke 

  gaszenie suche koksu

(gazem obojętnym)

75.      

durability 

  trwałość

76.      

dust arresting    

  odpylanie, zatrzymywanie pyłu

77.      

dust gasification process                        

  zgazowanie pyłu

78.      

dust suppression  

  ograniczanie zapylenia

79.      

dynamic equilibrium  

  równowaga dynamiczna

80.      

dynamic viscosity 

  lepkość dynamiczna,

współczynnik lepkości   

  dynamicznejj     

81.      

effluent treatment plant                        

  oczyszczalnia ścieków

82.      

electrovalence 

  elektrowartościowość,

wartościowość jonowa,

wartościowość elektrochemiczna

83.      

elemental state    

  stan wolny (pierwiastka)

84.      

elementary substance 

  pierwiastek (chemiczny)

85.      

eluate 

  wyciek, odciek, eluat

86.      

emission abatement 

  ograniczanie emisji (zanieczyszczeń)

87.      

emulsification 

  emulgowanie, tworzenie emulsji

88.      

endurance limit             

  wytrzymałość zmęczeniowa

89.      

enhancement effect 

  efekt wzmocnienia

90.      

enlargement    

  powiększenie, zwiększenie

91.      

enrichment by floatation 

  wzbogacanie flotacyjne

92.      

environmental constraints 

  ograniczenia środowiskowe

93.      

enzyme inhibition 

  inhibitowanie enzymu

94.      

equilibrium state   

  stan równowagi

95.      

equilibrium vaporization

  odparowanie rzutowe

96.      

equimolecular  

  równocząsteczkowy, równomolowy

97.      

esterification  

  estryfikacja

98.      

evaporation 

  parowanie, odparowywanie,

wyparowanie

99.      

exhaust valve

  zawór wylotowy

100.  

extraction efficiency 

  współczynnik odzysku

101.   feed surowiec zasilający, surowiec do przeróbki, zasilanie, podawanie, doprowadzanie
102.  

fermentation broth

  płyn fermentacyjny, brzeczka,

pożywka fermentacyjna

103.  

filling funnel 

  lej napełniający

104.  

film boiling

  wrzenie warstewkowe, wrzenie błonowe 

105.  

film casting

  formowanie folii z roztworu polimeru  

106.  

filter

  filtr, sączek; filtrować, sączyć, cedzić

107.  

filtering off

  odsączanie

108.  

fine chemicals

  chemikalia czyste, wysokowartościowe

109.  

fine crystalline          

  drobnokrystaliczny

110.  

first

  order reaction 

111.  

fixation rate     

  szybkość wiązania

112.  

flaking 

  płatkowanie, łuszczenie się

113.  

flameless combustion 

  spalanie bezpłomieniowe

114.  

flash mould  

  forma wyciskowa, forma

z zamknięciem stykowym

115.  

fluidized bed     

  złoże fluidalne, złoże zawiesinowe

116.  

foaming   

  pienienie się, spienianie,

ekspandowanie

117.  

foam inhibitor  

  środek zapobiegający

pienieniu się, środek

  osłabiający   pienienie się

118.  

foulants  

  zanieczyszczenia

119.  

foundry furnace     

  piec odlewniczy

120.  

fractional condensation

  kondensacja frakcjonowana

121.  

galvanizing                

  cynkowanie na gorąco,

cynkowanie zanurzeniowe

122.   gas adsorption chromatography chromatografia gazowa adsorpcyjna
123.  

gas effusion   

  uchodzenie gazu

124.  

gas permeability     

  przepuszczalność gazu

125.  

gas welding 

  spawanie gazowe

126.  

gelation 

  żelatynowanie, galaretowacenie,

zestalanie przez

  wymrażanie

127.  

glow  

  żar, żarzenie się, jarzenie się

128.  

gradient of concentration 

  gradient stężenia

129.  

graduated vessel  

  naczynie pomiarowe

130.  

graft copolymer  

  kopolimer szczepiony

131.  

grain coarseness

  ziarnistość, grubość ziarna

132.  

granular precipitate 

  osad ziarnisty

133.  

grate furnace     

  piec rusztowy

134.  

grid potential 

  potencjał siatki

135.  

gross calorific value 

  wartość opałowa górna

136.  

gross sample 

  próbka ogólna

137.  

group reagent  

  odczynnik grupowy

138.  

growth factor 

  współczynnik nasycenia,

czynnik wzrostowy

139.  

growth in volume  

  przyrost objętości

140.   gumming up  tworzenie się osadów żywicznych
141.  

hardening   

  utwardzanie, hartowanie,

twardnienie

142.  

hard plating  

  chromowanie twarde

143.  

heat capacity  

  pojemność cieplna

144.  

heating jacket 

  płaszcz grzejny

145.  

heat power engineering 

  energetyka cieplna

146.  

heterogeneous system

  układ niejednorodny,

układ wielofazowy

147.  

high vacuum  

  wysoka próżnia

148.  

homogenization 

  homogenizacja, ujednorodnienie

149.  

hot air drying 

  suszenie gorącym powietrzem

150.  

host lattice  

  sieć macierzysta

151.  

hot dip coating 

  powłoka zanurzeniowa,

powłoka ogniowa

152.  

humidifying equipment  

  aparatura do nawilżania

153.  

hydration         

  uwodnienie, hydratacja,

reakcja hydratacji

154.  

hydrogenation

  uwodornianie, hydrogenizacja

155.   hydrogen bond wiązanie wodorowe, mostek wodorowy
156.   hydrogen embrittlement kruchość wodorowa, korozja wodorowa
157.   hydrogen referred valence wartościowość względem wodoru
158.   hydrolysis hydroliza
159.   hydrolytic cleavage rozpad hydrolityczny
160.   hydrous wodny, zawierający wodę

161.

ideal liquid

ciecz doskonała

162.

ignitability

zapalność

163.

immersion

zanurzanie, zanurzenie

164.

imunity

odporność

165.

impeller

wirnik napędzany (pompy, sprężarki)

166.

impermable

nierozpuszczalny

167.

incandescence

żarzenie (się)

168.

incinerate

spopielać; spalać (na popiół)

169.

incinerator

piec do spalania

170.

incombustibility

niepalność

171.

incorrodible

nie ulegający korozji

172

index

wskaźnik

173.

indication

wskazanie

174.

indication error

błąd wskazania

175.

indicator  paper

papierek wskaźnikowy

176.

indifferent

obojętny

177.

indirect titration

miareczkowanie pośrednie

178.

indophenol dye

barwnik indofenolowy

179.

inversion

inwersja

180.

ion emission

emisja jonów

181.

ionic charge

ładunek  jonu

182.

iron

żelazo, Fe

183.

isotope

izotop

184.

jar mill

młynek wibracyjny

185.

jet pump

pompa strumieniowa

186.

ketone

keton

187.

kill acid

zobojętnić kwas

188.

kinetic plot

krzywa kinetyczna

189.

Kjeldahl flask

kolba Kjeldahla

190.

laboratory test

próba laboratoryjna

191.

lacmus

lakmus

192.

leach

ługować

193.

lead

ołów, Pb

194.

light absorpion

absorpcja światła, pochłanianie światła

195.

light beam

wiązka światła

196.

light refraction

załamanie światła

197.

lime kiln

piec wapienny, wapiennik

198.

lime nitrate

azotan wapnia, saletra norweska Ca(NO3)

199.

limiting  concentration

stężenie graniczne, rozcieńczenie graniczne

200.

linear dispersion

dyspersja liniowa

201.

liquid

ciecz

202.

liquid column chromatography

chromatografia kolumnowa cieczowa

203.

liquid electrode

elektroda ciekła

204.

lixiviation

ługowanie

205.

macrocomponent

makroskładnik

206.

macromolecular

wielocząsteczkowy

207.

magnesium

magnez, Mg

208.

mass conservation law

zasada zachowania masy, prawo zachowania masy

209.

mass unit

jednostka masy

210.

measuring error

błąd pomiaru

211.

melting range

zakres temperatur topienia

212.

metallic bond

wiązanie metaliczne

213.

mineral acid

kwas mineralny, kwas nieorganiczny

214.

mixer

1.mieszalnik, mieszarka      2. mieszadło

215.

molar mass

masa molowa

216.

molecular composition

skład cząsteczkowy

217.

molecular  reaction

reakcja cząsteczkowa

218.

molecular formula

wzór cząsteczkowy

219.

natural radiation

promieniowanie naturalne

220.

neutral

obojętny, neutralny

221.

non-saturated

nienasycony

222.

nucleic acid

kwas nukleinowy

223.

oil

olejek, olej, ropa naftowa

224.

oligomer

oligomer

225.

open-tube chromatography 

chromatografia na kolumnach o otwartym przekroju, chromatografia na kolumnach otwartych, chromatografia kapilarna

226.

optical spectometr

spektrometr

227.

organic acid

kwas organiczny

228.

organic base

zasada organiczna

229.

oxidability

utlenialność

230.

oxidizing mixture

mieszanina utleniająca

231.

oxidoreductase

oksydoreduktaza

232.

oxygenation

natlenianie, nasycanie tlenem

233.

paper chromatography

chromatografia bibułowa

234.

particle of matter

cząstka materii

235.

Petri dish

płytka Petriego

236.

phosphorus

fosfor, P

237.

phosphorus flask

wysoka kolba stożkowa (do oznaczania kwasu fosforowego)

238.

pigment dye

barwnik pigmentowy, barwnik nierozpuszczalny w wodzie

239.

pipette

pipeta

240.

platinum

platyna, Pt

241.

polyacid base

zasada wielokwasowa

242.

polyamide

poliamid

243.

porcelain crucible

tygiel porcelanowy

244.

potentiometric analysis

analiza potencjometryczna, potencjometria

245.

powdered catalyst

katalizator pyłowy

246.

precipitate

osad

247.

pure reagent

odczynnik czysty

248.

quartz

kwarc (SiO2)

249.

reactant

substrat  reakcji

250.

reaction mixture

mieszanina reakcyjna

251

reaction product

produkt reakcji

252.

readily soluble

łatwo rozpuszczalny

253.

reagent

odczynnik

254.

reference standard

wzorzec porównawczy

255.

replacement reaction

reakcja wymiany

256.

representative  elements

pierwiastki główne

257

retardation

opóźnianie, retardacja

258.

rustless metal

metal nierdzewny

259.

saline solution

roztwór soli

260.

salt content

zawartość soli

261.

saltpetre

saletra potasowa, saletra indyjska (KNO3)

262.

sample cell

naczynko (pomiarowe)

263.

saturated solution

roztwór nasycony

264.

sedimentation analysis

analiza sedymentacyjna

265.

selective reaction

reakcja selektywna

266.

self-absorption

autoabsorpcja, samopochłanianie

267.

semi-liquid state

stan półciekły

268.

semi-permeability

półprzepuszczalność

269.

semi-solid

półstały

270.

shaker

wstrząsarka

271.

silver

srebro, Ag

272.

simple protein

białko proste, proteina

273.

simple sugar

cukier prosty

274.

slaked lime

wapno gaszone (Ca(OH)2)

275.

slow combustion

spalanie powolne

276.

sodium

sód, Na

277.

soln = solution

roztwór

278.

solubility test

próba rozpuszczalności

279.

sorption

sorpcja

280.

sour

kwaśny

281.

specific gravity

ciężar właściwy

292.

specific (acid-base) catalysis

kataliza (kwasowo-zasadowa)specyficzna

283.

spirit-soluble

rozpuszczalny w alkoholu

284.

strong acid

kwas mocny

285.

strong base

zasada mocna

286.

strontium

stront, Sr

287.

test electrode

elektroda wskaźnikowa

288.

test tube

probówka

289.

test tube brush

szczotka do mycia probówek

290.

tetrabasic

czterozasadowy

291.

thermal analysis

analiza termiczna

292.

unimolecular

jednocząsteczkowy

293.

unified atomic mass unit

jednostka masy atomowej;  1 u = 1,66032·10-27 kg

294.

univalent

jednowartościowy

295.

unsaturated bond

wiązanie nienasycone

296.

unsaturated solution

roztwór nienasycony

297.

uranium

uran, U

298.

valence number

liczba wartościowości

299.

vanadium

wanad,V

300.

vaporization

parowanie, odparowywanie

301.

vapour condenser

skraplacz pary

302.

very soluble

bardzo łatwo rozpuszczalny

303.

waterless

bezwodny

304.

water-soluble

rozpuszczalny w wodzie

305.

weak acid

kwas słaby

306.

yield (of reaction)

wydajność reakcji

307.

zero-mass

o masie zerowej

308.

zero temperature

zero bezwzględne (temperatury)

309.

zinc

cynk, Zn

310.

zinc ore

ruda cynkowa