WIMIM - niemiecki - zarządzanie i inżynieria produkcji

NIEMIECKO–POLSKI KORPUS LEKSYKALNY

DLA STUDENTÓW ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Studium  Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

1.

abfertigen

odprawić

2.

Abgabe, die

opłata, podatek

3.

Abgabefrist, die

termin zapłaty

4.

Abgabeordnung, die

ustawa podatkowa

5.

Absatz,der

zbyt

6.

Absatzmarkt, der

rynek zbytu

7.

abschließen

zawrzeć

8.

Abwicklung, die

upadłość

9.

abzahlen

spłacać

10.

abziehen

odliczać, potrącać

11.

Abzug, der

potrącenie, odliczenie

12.

Aktiengesellschaft, die

spółka akcyjna

13.

Aktionär, der

akcjonariusz

14.

anbieten

oferować, zaproponować

15.

anerkennen

uznawać

16.

Anerkennung, die

uznanie, nostryfikacja

17.

anfordern

zażądać, wymagać

18.

Angebot, das

oferta

19.

Anmeldung, die

zgłoszenie

20.

anstellen

zatrudnić

21.

Anteil, der

udział

22.

anwenden

zastosować

23.

Anzeige, die

ogłoszenie

24.

Arbeitsinspektion, die

inspekcja pracy

25.

Arbeitssicherheit, die

bezpieczeństwo pracy

26.

aufbereiten

przetwarzać, opracowywać

27.

Aufsichtsrat, der

rada nadzorcza

28.

aufstellen

sporządzić

29.

Auftragsabwicklung, die

realizacja zleceń / zamówień

30.

ausarbeiten

wypracować, opracować

31.

Ausarbeitung, die

opracowanie

32.

Ausfuhr, der

eksport

33.

Ausgleich, der

ugoda, kompromis, regulacja

34.

ausstatten

wyposażyć

35.

Ausstellungsgut, das

towar wystawowy, eksponat

36.

Bedarf, der

popyt, zapotrzebowanie

37.

bedarfsorientiert

zorientowany na potrzeby

38.

Bedürfnis, das

potrzeba

39.

befördert werden

awansować

40.

Befugnis, die

uprawnienie, pełnomocnictwo

41.

Beitrag, der

wkład, składka

42.

bekannt geben

podawać do wiadomości, powiadomić

43.

Belastung, die

obciążenie, zobowiązanie, dług

44.

Belegschaft, die

zaloga, personel

45.

beliefern

zaopatrywać

46.

berechnen

wyliczyć

47.

berechtigen

uprawniać, upoważniać

48.

Berechtigung, die

upoważnienie

49.

bereitstellen

oddać do dyspozycji, udostępnić

50.

berücksichtigen

uwzględnić

51.

Beschäftigte, der/die

zytrudniony / a

52.

beschleunigen

przyspieszać

53.

besetzen

zajmować, obsadzać

54.

bestätigen

potwierdzić

55.

Bestätigung, die

potwierdzenie

56.

Bestellformular, das

formularz zamówienia

57.

besteuert

opodatkowany

58.

Besteuerung, die

opodatkowanie

59.

Betätigung, die

działalność, działanie

60.

Beteiligte, der/die

udziałowiec

61.

Betrag, der

suma, kwota

62.

Betriebsgründung, die

założenie zakładu

63.

Betriebsvermögen, das

majątek zakładu

64.

Bilanz, die

bilans

65.

Budget, das

budżet

66.

Bürgschaft, die

poręczenie

67.

Bußgeld, das

grzywna

68.

Darlehen, das

pożyczka

69.

Dienstleistung, die

usługa

70.

durchführen

przeprowadzić

71.

Effizienz, die

skuteczność, wydolność

72.

Eigentum, das

własność, majątek

73.

einführen

wprowadzić, wwieźć, importować

74.

einhalten

dotrzymać, przestrzegać

75.

Einkommensteuererklärung, die

deklaracja podatku dochodowego

76.

Einkommensteuergesetz, das

ustawa o podatku dochodowym

77.

Einnahmen, Pl.

wpływy, przychody

78.

Einnahmenüberschuss, der

nadwyżka wpływów nad wydatkami

79.

einstellen

zatrudniać; wstrzymywać ; przerywać

80.

einwandfrei

bez zastrzeżeń, bez zarzutu

81.

entscheiden

zadecydować

82.

entwerfen

szkicować, kreślić

83.

erheben

pobierać, ściągać

84.

Erlangung, die

osiągnięcie, uzyskanie

85.

Erläuterung, die

objaśnienie

86.

errechnen

wyliczyć

87.

erreichbar

osiągalny

88.

erreichen

docierać; osiągnąć

89.

ersatzlos

niezastąpiony

90.

ersparen

zaoszczędzić

91.

erstellen

sporządzić; wznieść

92.

erzeugen

wytwarzać; wyprodukować

93.

Erzeugnis, das

produkt

94.

fehlerfrei

bezbłędny

95.

Fertigungsablauf, der

przebieg produkcji

96.

Fertigungskosten, Pl.

koszty produkcji

97.

Festlegung, die

określenie, ustalenie

98.

Firmenbuch, das

księga handlowa

99.

fördern

wspierać

100.

Förderung, die

promocja, awansowanie

101.

Franchising, das

 franczyza

102.

Gebühr, die

opłata, należność

103.

Geldanleger, der

inwestor

104.

Genehmigung, die

zezwolenie, pozwolenie

105.

Geschäft, das

firma, interes

106.

Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts(GbR)

spółka prawa cywilnego

107.

Gesellschaft mit begrenzter Haftung(GmbH)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

108.

Gesellschaft, die

spółka

109.

Gesellschafter, der

wspólnik, udziałowiec

110.

Gesellschafterversammlung, die

zgromadzenie udziałowców

111.

gestalten

kształtować

112.

gewährleisten

gwarantować, zapewniać

113.

Gewerbeanmeldung, die

rejestracja działalności

114.

gewinnen

pozyskać; wygrać

115.

gezielt

ukierunkowany

116.

Gläubiger, der

wierzyciel

117.

Grundbuch, das

księga  wieczysta

118.

gültig

ważny, w mocy, obowiązujący

119.

günstig

korzystny

120.

Haftpflichtversicherung, die

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

121.

Handelsgesellschaft, die

spółka handlowa

122.

Hersteller, der

producent, wytwórca

123.

Herstellung, die

produkcja

124.

heruntergehen

obniżyć, opuścić

125.

Hygienevorschriften, Pl.

przepisy sanitarne

126.

inländisch

krajowy

127.

Jahresabschluss, der

bilans roczny, rozliczenie roczne

128.

Joint Venture, das

spółka krajowa z zagranicznym kapitałem

129.

Kapitalgesellschaft, die

spółka kapitałowa

130.

Käufer,der

nabywca

131.

Kommanditgesellschaft, die

spółka komandytowa

132.

Konkurs, der

upadłość

133.

Konsortium, das

konsorcjum

134.

konstant

stały

135.

Kontaktaufname,die

nawiązanie kontaktów

136.

Kooperation die

kooperacja, współpraca

137.

Koordination, die

koordynacja

138.

Kostenbeteiligung, die

udział w kosztach

139.

Kunde,der

klient

140.

Kundenberatung, die

doradztwo, porady dla klientów

141.

Kundendienst, der

serwis

142.

Kundengewinnung, die

pozyskiwanie klientów

143.

kundenorientiert

zorientowany na klienta

144.

Kundenwerber, der

akwizytor

145.

kündigen

wypowiedzieć

146.

Kündigung, die

wypowiedzenie, wymówienie

147.

Kundschaft, die

klientela

148.

kurzfristig

krótkoterminowy

149.

Lagerung, die

magazynowanie

150.

langfristig

długoterminowy

151.

Laufzeit, die

okres ważności

152.

Leistung, die

wydajność

153.

leistungsorientiert

zorientowany na osiągnięcia

154.

liefern

dostarczać

155.

Lieferung, die

dostawa

156.

Lizenzgeber, der

licencjodawca

157.

Lizenznehmer, der

licencjobiorca

158.

Markenzeichen, das

marka, znak firmowy

159.

Marketingaudit, das

audyt marketingowy

160.

Marketingstrategie, die

strategia marketingowa

161.

Marktanalyse, die

analiza / badanie rynku

162.

Marktbedingungen, Pl.

warunki rynkowe

163.

Marktbedurfnis, das

zapotrzebowanie rynku

164.

Marktforschung, die

badanie rynku

165.

Marktpreis, der

cena rynkowa

166.

Mehrwertsteuer,die

podatek od towarów i usług (VAT)

167.

Messegelände, das

teren targowy

168.

Messehalle, die

hala targowa, budynek targowy

169.

Messemietvertrag, der

umowa na wynajem stoiska targowego

170.

Messestand, der

stoisko targowe

171.

Mitarbeiter, der

pracownik, współpracownik

172.

Mitaussteller, der

współwystawca

173.

Mitgliedschaft, die

członkowstwo

174.

Nachfrage, die

popyt

175.

Nachweis, der

wykaz, rejestr, dowód

176.

Öffentlichkeitsarbeit, die

PR

177.

Personal, das

personel

178.

Personengesellschaft, die

spółka osobowa

179.

pleite gehen

zbankrutować, upaść

180.

Preiskalkulation, die

kalkulacja ceny

181.

Preisnachlass, der

bonifikata, rabat, opust

182.

Preissteigerung, die

wzrost cen

183.

Preisverfall, der

spadek cen

184.

Produktenbörse, die

giełda towarowa

185.

Produktionsbetrieb, der

zakład produkcyjny

186.

Produktionskapazität, die

zdolność produkcyjna

187.

Produktionskosten, Pl.

koszty produkcji

188.

Produktionsleiter, der

kierownik produkcji

189.

Produktionsmittel, Pl.

środki produkcji

190.

Produktionssteigerung, die

wzrost produkcji

191.

Produktivität, die

produktywność

192.

Produzent, der

producent

193.

produzieren

produkować

194.

Prospekt, der/das

prospekt

195.

Provision, die

prowizja

196.

Qualität, die

jakość

197.

Qualitätsaudit, das

audyt jakościowy, badanie jakości

198.

Qualitätsbezeichnung, die

znak jakości

199.

Qualitätsmanagement, das

zarządzanie jakością

200.

qualitätsorientiert

zorienyowany na jakość

201.

Qualitätsverbesserung, die

poprawa jakości

202.

Rechnung, die

rachunek

203.

Rechnungsbetrag, der

kwota (suma) rachunku

204.

Recht, das

prawo

205.

rechtlich

prawny

206.

Rechtschutz, der

ochrona prawna

207.

Rechtsgrundlage, die

podstawa prawna

208.

rechtskräftig

prawomocny

209.

Rechtspersönlichkeit, die

osobowość prawna

210.

Rechtsträger, der

podmiot prawny

211.

rechtsverbindlich

prawnie wiążący

212.

relevant

ważny

213.

Rohstoffe, Pl.

surowce naturalne

214.

Schadenersatz, der

odszkodowanie

215.

Schuld, die

wina, zobowiązanie, dług

216.

sichern

zapewnić

217.

Sortiment, das

asortyment

218.

Stammkapital, das

kapitał zakładowy

219.

ständig

trwały

220.

Standort, der

siedziba firmy

221.

steigen

wzrastać

222.

Steuer, die

podatek

223.

Steueranrechnung, die

potrącenie podatku

224.

Steuerfreibetrag, der

suma wolna od podatku

225.

steuern

kierować

226.

steuerpflichtig

podlegający opodatkowaniu

227.

Steuerrückerstattung, die

zwrot podatku

228.

Steuerzahler, der

płatnik podatku

229.

Tätigkeitsbereich, der

zakres działalności

230.

Teilnahme, die

udział

231.

Termineinhaltung, die

dotrzymanie terminu

232.

tilgen

umarzać

233.

Tochterunternehmen, das

firma córka

234.

überschreiten

przekraczać

235.

Überschuss, der

nadwyżka

236.

übersenden

przesłać

237.

überweisen

przelać

238.

umgehend

niezwłoczny

239.

Umsatz, der

obrót

240.

umstrukturieren

restrukturyzować

241.

umweltorientiert

zorientowany na ochronę środowiska

242.

unternehmen

przedsięwziąć

243.

Unternehmen, das

przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie

244.

Unterschrift, die

podpis

245.

unterzeichnet

podpisany

246.

unverzüglich

niezwłocznie

247.

ursprünglich

pierwotny

248.

variabel

zmienny

249.

Veranstalter, der

organizator

250.

Veranstaltung, die

impreza

251.

verbessern

polepszać

252.

verfrachten

wysyłać

253.

Verjährung, die

przedawnienie

254.

Verkauf, der

sprzedaż

255.

verlangen

wymagać

256.

verlieren

stracić; przegrać

257.

vermarkten

urynkowić, wprowadzać na rynek

258.

vermeiden

unikać

259.

vermindern

zmniejszyć

260.

Verpachtung, die

wydzierżawienie

261.

versehen

przeoczyć; zaopatrzyć

262.

versichern

ubezpieczać

263.

versteuern

opodatkować

264.

verteilen

rozdzielać

265.

Vertrag, der

umowa

266.

Vertragstreue, die

przestrzeganie umowy

267.

vertraut

zaufany

268.

vertreten

reprezentować

269.

Vertreter, der

przedstawiciel, reprezentant

270.

Vertrieb, der

zbyt, sprzedaż

271.

verwenden

zastosować

272.

verwerten

wykorzystać, zużytkować

273.

verzollen

oclić

274.

vollständig

całkowity

275.

Vorauszahlung, die

zapłata z góry

276.

Vorbild, das

wzór, prototyp

277.

Vorstand, der

zarząd

278.

Wachstum, das

wzrost

279.

Wachstumsphase, die

faza wzrostu

280.

Ware, die

towar

281.

Warenangebot, das

oferta towarowa

282.

Warenverzeichnis, das

spis towarów, specyfikacja towarowa

283.

Weisung, die

wskazówka, instrukcja

284.

Werbung, die

reklama

285.

Wettbewerbsfähigkeit, die

konkurencyjność

286.

Wettbewerbsfreiheit, die

wolna konkurencja

287.

Wettbewerbsregeln, Pl.

zasady współzawodnictwa

288.

Wirtschaft, die

ekonomia, gospodarka

289.

Wirtschaftlichkeit, die

opłacalność

290.

Zertifizierung, die

certyfikacja

291.

Zielsetzung, die

określenie celu

292.

Zollabfertigung ,die

odprawa celna

293.

zollfrei

zwolniony z cła

294.

Zulassung, die

dopuszczenie, zezwolenie

295.

Zulieferung, die

dostawa

296.

zusenden

dosłać, przesłać

297.

zuständig

kompetentny, właściwy

298.

zustehen

przysługiwać, należeć się

299.

zuteilen

przydzielić

300.

Zuwiderhandlung, die

wykroczenie