WEkon-angielski

ANGIELSKO-POLSKI GLOSARIUSZ DLA STUDENTÓW

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

1.

abbreviature

wypis z dokumentu, wyciąg

2.

above-the-line promotion

duża promocja, promocja w środkach przekazu

3.

account (bank account)

rachunek, konto, bilans, sprawozdanie

4.

accountancy

księgowość, rachunkowość

5.

accountant

księgowy, księgowa

6.

account balance

saldo konta

7.

account book

księga rachunkowa

8.

accounts department

dział rachunkowości

9.

acquisition

nabycie, zakup

10.

acquittal/acquittance

spłata, uregulowanie długu

11.

added value

wartość dodana

12.

administrative charges

opłaty administracyjne

13.

advertised recruitment

rekrutacja prasowa

14.

advertiser

reklamodawca, nadawca reklamy

15.

advertising

reklama, reklamowanie

16.

after-sales network

sieć punktów obsługi posprzedażnej

17.

agreement

porozumienie, kontrakt, układ

18.

amount

kwota, suma, ilość, wynosić

19.

annual percentage rate APR

roczna stopa procentowa

20.

arrear

zaległość (podatków, dywidend, czynszu, opłat)

21.

assets

aktywa, majątek

22.

auditor

rewident księgowy, biegły rewident

23.

augmented product

wzbogacony, poszerzony produkt

24.

balance

bilans, saldo, równoważyć

25.

bank commissions

prowizja bankowa

26.

banking operations

operacje bankowe

27.

bargain selling

wyprzedaż

28.

barter

handel wymienny

29.

base rate

stopa bazowa

30.

basic salary, basic wage

płaca zasadnicza

31.

bear

zniżkujący, bessa (bear market)

32.

bearer

na okaziciela

33.

below-the line promotion

promocja bezpośrednia

34.

bill

rachunek, weksel

35.

bill of lading

konosament,   list przewozowy

36.

BOGOF (buy one get one free)

metoda promocji “ przy zakupie jednej drugą dostaniesz gratis”

37.

bond

obligacja, zobowiązanie

38.

book-keeping

księgowość

39.

borrowing

pożyczanie, pożyczka, kredyt

40.

branch office

oddział

41.

brand identity

rozpoznawalność marki

42.

brand name

nazwa firmowa

43.

breakeven

osiągnąć próg rentowności, zwrócić się

44.

bridge financing

finansowanie pomostowe

45.

broker

makler, agent, pośrednik

46.

budget

budżet

47.

budget funds

środki budżetowe

48.

bull

zwyżkujący, hossa  (bull market)

49.

business

interes, firma, przedsięwzięcie, transakcja

50.

business consulting

doradztwo dla firm

51.

buy back

skup akcji własnego przedsiębiorstwa

52.

buyer’s market

rynek nabywcy

53.

capital

kapitał, środki pieniężne

54.

cargo

ładunek

55.

cash

gotówkowy

56.

cash cow

dojna krowa, kontrakt lub produkt przynoszący stałe i stabilne zyski

57.

cashier

kasjer

58.

cash-flow

przepływ środków pieniężnych

59.

cash till

kasa

60.

chairman

przewodniczący

61.

charges

koszty, opłaty

62.

charity

instytucja charytatywna

63.

cheque

czek

64.

chief executive officer (CEO)

dyrektor naczelny

65.

civil partnership

spółka cywilna

66.

cleared

towar odprawiony, oclony

67.

clerk

urzędnik, sekretarz

68.

close an account

zamknąć ,zlikwidować rachunek

69.

cold calling

telefoniczne działania marketingowe do potencjalnych klientów

70.

collaborative filtering

technika kojarzenia produktów stosowana w e-commerce, oparta na analizie zachowań klientów przy dokonywaniu wyboru

71.

command economy

gospodarka nakazowo- rozdzielcza, planowana

72.

commerce

handel, handlowy

73.

commercial company

spółka handlowa

74.

commission

prowizja, upoważniać

75.

commodity

towar

76.

company

spółka

77.

Companies House

biuro rejestracji spółek

78.

consigment

przesyłka, partia towaru

79.

consumer awareness

wiedza konsumentów o produkcie

80.

copyright infringement

naruszanie praw autorskich

81.

core product

główny, podstawowy produkt

82.

corporate  image

wizerunek przedsiębiorstwa

83.

cost of production

koszt produkcji

84.

credit

kredyt, księgowa strona „MA”

85.

creditor

wierzyciel

86.

current

bieżący (rachunek), obrotowy (majątek, kapitał)

87.

customer

klient, nabywca, zamawiający

88.

customizing

dopasowywanie oferty do potrzeb konkretnego klienta

89.

customs

cło, celny

90.

customer helpline

telefoniczna pomoc dla klientów

91.

debit

debet, obciążenie

92.

debit and credit

„winien i ma”

93.

debt

dług, wierzytelność, należność

94.

debtor

dłużnik

95.

delivery

dostawa

96.

demand

popyt

97.

despatch

wysyłka, przewozowy

98.

dividend

dywidenda

99.

direct mail

reklama pocztowa

100.

direct selling

sprzedaż bezpośrednia

101.

discount

rabat

102.

door-to-door selling

sprzedaż obwoźna, akwizycja

103.

draw

wybierać (pieniądze)

104.

draw up a contract

sporządzić  kontrakt

105.

earnings

zarobek, wynagrodzenie, pobory

106.

economics

ekonomika

107.

economic

ekonomiczny, gospodarczy

108.

economic development

rozwój gospodarczy

109.

economy

gospodarka, ekonomia, system gospodarczy

110.

employ

zatrudniać

111.

employer

pracodawca

112.

employee

pracownik

113.

employment

zatrudnienie, praca

114.

employment agency ( job centre)

biuro zatrudnienia

115.

enclosure

załącznik

116.

enterprise

przedsiębiorstwo, firma

117.

entrepreneur

przedsiębiorca, wynalazca

118.

estate

majątek, masa spadkowa, mienie

119.

equities

majątek, aktywa netto

120.

Exchange

giełda (np. papierów wartościowych)

121.

exchange office, foreign exchange office

kantor wymiany walut

122.

excise

akcyza

123.

executive                       

członek zarządu

124.

executive board (board of directors)

zarząd, rada nadzorcza

125.

expenses

wydatki

126.

factory gate price

cena fabryczna

127.

filing

akta firmy

128.

finance/s

finanse, finansować

129.

foreign currency loan

pożyczka w walucie obcej

130.

foreign exchange

dewizy, waluta obca

131.

foreign exchange rate

kurs wymiany walut

132.

foreign exchange transfer

transfer dewiz

133.

foreign trade

handel zagraniczny

134.

forwarding

spedytor, spedycja

135.

franchising

koncesja, licencja

136.

freight/loading

załadunek

137.

freebie

podarunek od firmy

138.

free market economy

gospodarka wolnorynkowa

139.

free of charge

wolne od opłaty

140.

FTSE (Financial Times Stock Exchange)

indeks cen akcji na giełdzie londyńskiej

141.

grant

dotacja, zasiłek, zapomoga

142.

gross

brutto

143.

hard sell

sprzedaż, reklama agresywna

144.

Head Office

centrala

145.

holder

posiadacz, okaziciel, dzierżawca

146.

hold stock

magazynować, składować towary

147.

home market

rynek krajowy, wewnętrzny

148.

Human Resources

Dział Kadr

149.

income

dochód, przychody

150.

income tax (revenue tax)

podatek dochodowy

151.

index

wskaźnik

152.

inflation rate

stopa inflacji

153.

instalment (by instalments)

rata, ratalny (w ratach)

154.

insurance

ubezpieczenie

155.

insurance agent

agent ubezpieczeniowy

156.

interest

oprocentowanie, odsetki

157.

intermediary

Pośrednik

158.

internal audit

kontrola wewnętrzna

159.

investment

Inwestycja

160.

invoice

faktura

161.

IPO (Initial Public Offering)

wejście spółki na giełdę w drodze publicznej oferty sprzedaży akcji

162.

job application

podanie o pracę

163.

job interview

rozmowa kwalifikacyjna

164.

jobber

spekulant, gracz na rynku papierów wartościowych, makler

165.

joint ownership

własność wspólna

166.

joint stock company

spółka akcyjna AmE

167.

know-how

wiedzieć jak, informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami

168.

late

zwłoka, przeterminowany

169.

labour

robocizna

170.

launch

wprowadzić na rynek

171.

lease

dzierżawa, najem nieruchomości

172.

lend money at X%

pożyczać komuś pieniądze na X%

173.

letter of Intent (LOI)

list intencyjny, list wysyłany przez przedsiębiorstwo w przypadku zmiany procentowego udziału w innym przedsiębiorstwie lub jego przejęcia

174.

license

licencja, koncesja, zezwolenie

175.

license fee

opłata licensyjna

176.

limited liability company (ltd)

spólka z o.o.

177.

limited partnership

spółka komandytowa

178.

licence

licencja, zezwolenie

179.

loan

pożyczka, kredyt

180.

long-term loan

pożyczka  długoterminowa

181.

lock-up period

okres zamknięcia, ograniczenie sprzedaży akcji dla inwestorów, którzy nabyli je w banku przed jego wejściem na giełdę

182.

logistics

logistyka

183.

loss

strata, szkoda

184.

lump

ryczałt

185.

lump-sum taxation

opodatkowanie zryczałtowane

186.

Mail-Order Department

dział sprzedaży wysyłkowej

187.

maintenance expenses

wydatki związane z utrzymaniem

188.

make someone redundant

zwolnić z pracy

189.

management

zarządzanie, kierownictwo

190.

managing director

dyrektor naczelny

191.

man-hour

roboczogodzina

192.

manufacturer

producent, wytwórca

193.

margin

marża, nadwyżka

194.

marketing consultancy

doradztwo marketingowe

195.

market research

badania rynku

196.

MBA (Master of Business Administration)

magister zarządzania

197.

memo

pismo wewnętrzne,okólnik

198.

merchandise

towary

199.

merchant

kupiec, handlowiec

200.

minutes

protokół

201.

monetary system

system walutowy

202.

money transfer

przekaz pieniężny, przelew

203.

mortgage

hipoteka, zastaw hipoteczny

204.

net                                    

netto

205.

net revenue

dochód netto

206.

net salaries

pobory netto sfery budżetowej

207.

non-profit organisations

organizacje niedochodowe, niezyskowne

208.

note

banknot, weksel, skrypt dłużny, asygnata

209.

opinion poll

sondaż opinii

210.

offer

oferta, propozycja

211.

offer by sale for tender

rozpisanie emisji papierów wartościowych

212.

operating costs

koszty operacyjne

213.

order

zamówienie( to place an order)

214.

out-of-stock

nie na składzie, wyczerpany

215.

outsourcing

usługi zewnętrzne, zaopatrzenie zewnętrzne

216.

outstanding amount

kwota zaległa, kwota należna

217.

outstanding balance

saldo nie pokryte

218.

overheads

koszty stałe, ogólne

219.

owned capital

kapitał własny

220.

partnership company

spółka partnerska

221.

party

strona, podmiot

222.

party to a deal

strona w negocjacjach

223.

pay

płacić, wynagrodzenie, zapłata

224.

pay a deposit

wpłacić zaliczkę

225.

pay off a loan

spłacić pożyczkę

226.

payment

płatność

227.

person in charge

kierownik

228.

point of delivery (POD)

miejsce dostawy towaru

229.

post money valuation

wycena firmy po emisji akcji

230.

pre money valuation

wycena firmy przed emisją akcji

231.

private company

spółka prywatna ( 1 osobowa)

232.

private ownership

własność prywatna

233.

production plant, factory

zakład produkcyjny, fabryka

234.

productivity

wydajność, produktywność

235.

productivity index

wskaźnik wydajności

236.

profit

zysk, dochód, zarobek

237.

profit and loss account

rachunek zysków i strat

238.

property

nieruchomość, majątek, własność

239.

purchase

zakup, kupować, nabywać

240.

purchasing power

siła nabywcza

241.

plc (public limited company)

spółka akcyjna, BrE

242.

put option

opcja/prawo sprzedaży

243.

read the balance sheet

interpretować bilans

244.

real estate

majątek trwały, nieruchomość

245.

(real) estate agency/estate agent’s

biuro obrotu nieruchomościami

246.

real estate broker/agent

pośrednik przy sprzedaży nieruchomości

247.

real estate register

księgi wieczyste

248.

real estate tax

podatek od nieruchomości

249.

recommended retail price

sugerowana cena detaliczna

250.

remuneration

wynagrodzenie

251.

R&D (research and development)

dział badawczo-rozwojowy

252.

retailer

detalista

253.

return on investment ROI

zwrot z investycji

254.

return to private ownership, reprivatisation

reprywatyzacja

255.

revenue

przychody, dochody

256.

royalty

opłata licencyjna, tantiema

257.

salary

pensja

258.

sales representative

przedstawiciel handlowy

259.

sales

sprzedaż, wyprzedaż

260.

securities

papiery wartościowe

261.

seed capital

kapitał zalążkowy

262.

selling costs

koszty sprzedaży

263.

service charge

opłata za usługę/i

264.

share(s)

akcje, udziały

265.

shareholder

akcjonariusz

266.

shipment

wysyłka

267.

shipping

wysyłkowy, przewozowy

268.

specialised management training course

specjalistyczne szkolenie kadry kierowniczej

269.

social insurance

ubezpieczenia społeczne

270.

social insurance system

system ubezpieczeń społecznych

271.

social level

minimum socjalne

272.

social security benefits

świadczenia socjalne

273.

social security contributions

składki na ubezpieczenia społeczne

274.

soft currency

waluta niewymienialna, słaba

275.

spin-off

usamodzielnienie  danego produktu, odłączenie od działalności firmy-matki

276.

start up

założenie przedsiębiorstwa

277.

statement

zestawienie należności, rachunek, wyciąg

278.

statistical analysis

analiza statystyczna

279.

stock

akcja, zapasy, stan magazynu, towary

280.

Stock Exchange

giełda papierów wartościowych

281.

stock options

opcje giełdowe, opcje na zakup własnych akcji dla pracowników

282.

subsidiary

spółka zależna

283.

supplier

dostawca

284.

surplus

nadwyżka, saldo dodatnie, rezerwy

285.

tax

podatek

286.

tax office (revenue office)

urząd skarbowy

287.

trade

handel, handlowy

288.

trade union

związek zawodowy

289.

trading company

spółka handlowa

290.

unemployed

bezrobotny

291.

unemployment

bezrobocie

292.

unemployment benefit

zasiłek dla bezrobotnych

293.

unit cost

koszt jednostkowy

294.

value added tax (vat)

podatek vat

295.

venture

przedsięwzięcie, transakcja, interes, ryzyko

296.

wages

płaca, dniówka

297.

warehouse

magazyn

298.

warranty

gwarancja, rękojmia

299.

wholesaler

hurtownik

300.

wholesale price

cena hurtowa