WE - niemiecki

NIEMIECKO–POLSKI KORPUS LEKSYKALNY

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU  ELEKTRYCZNEGO

 

 

 

Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

1.

/ bedeutet ein Synonym

/  oznacza synonim

2.

abfallen

opadać, zmniejszać się

3.

abführen

odprowadzać

4.

abgreifen

odczytywać, pobierać impuls

5.

ableiten

wyprowadzać, odprowadzać

6.

Ableitung, die

upływ, odprowadzenie, odgałęzienie

7.

ablesen an..

odczytywać 

8.

absinken

opadać, maleć

9.

als Schalter wirken

funkcjonować jako przełącznik

10.

an der negativen Klemme herrscht  Elektronenüberschuß

na zacisku(końcówce) ujemnym panuje nadmiar elektronów

11.

Anker, der

zwora, kotwica

12.

Ankerwicklung, die

uzwojenie twornika

13.

Anlasser, der

rozrusznik, opornik rozruchowy

14.

Anlaßwiderstand, der

opornik rozruchowy, rozrusznik oporowy

15.

Anlaufstrom, der

prąd początkowy, prąd szybkości wyjściowej

16.

ansetzen

nasadzić

17.

ansteigen

wzrastać

18.

Antrieb, der

napęd

19.

Anzapfung, die

upust, zaczep

20.

Aufbau, der

budowa, struktura, montaż

21.

auffüllen

napełniać

22.

aufheben

kasować

23.

aufladen

doładować

24.

auflösen

rozwiązywać, rozdzielać

25.

aufprallen

bombardować, uderzać

26.

aufschrauben

przyśrubować

27.

aufstellen

instalować, montować

28.

aufweisen

wykazywać

29.

aufzeichnen

rejestrować, zapisywać

30.

aus 2 NOR-Gliedern bestehen

składać się z 2 elementów NOR funkcji UND

31.

aus Dioden aufgebaut sein

składać się z diod

32.

aus einem endlichen Zeichenvorrat

ze skończonego zestawu  znaków

33.

aus vielen Speicherzellen aufgebaut

zbudowany z wielu komórek pamięci

34.

aus zwei kreuzgekoppelten NAND-Gliedern aufbauen

utworzyć z dwóch sprzężonych krzyżowo członów NAND

35.

Ausgangsvariable, die

zmienna wyjściowa

36.

ausgleichen

równoważyć, wyrównać

37.

austreten

pojawić się

38.

Belastung, die

obciążenie

39.

Belastungsstrom, der

prąd obciążenia

40.

beseitigen

usunąć

41.

bestimmen

określić

42.

betrachten

obejrzeć, rozważać

43.

betragen

wynosić

44.

betreiben

eksploatować

45.

Betriebszustand, der

tryb pracy

46.

bewirken

powodować, sprawiać

47.

Binärstelle, die

pozycja binarna, dwuwartościowa

48.

Binärzeichen, das

znak dwójkowy, bit

49.

bistabile Kippschaltung(Flipflop)  mit gesättigten Transistoren

przerzutnik bistabilny z tranzystorem nasyconym

50.

Blindleitwert, der

przewodność bierna, susceptancja

51.

boolesche Verknüpfungen durch Relaisschaltungen realisieren

realizować bulowskie powiązania łańcuchowe poprzez układy przekaźników

52.

Bruchteil, der

cząstka, ułamek

53.

Brückenschaltung, die

układ mostkowy, czwórnik mostkowy

54.

Brückenwiderstand, der

oporność czynna gałęzi mostka

55.

dämpfen

tłumić

56.

das binäre Speicherelement

binarny element pamięciowy

57.

das diskrete/binäre Zeichen

znak  nieciągły(dyskretny)/ binarny(dwójkowy)

58.

das gespeicherte Signal

znak zarejestrowany w pamięci

59.

das Relais als Kontaktschalter

przekaźnik jako przełącznik stykowy

60.

das Signal liegt an

sygnał jest (utrzymuje się)

61.

das Signal verschwindet

sygnał znika

62.

das Speicherelement(die Speicherzelle)

element pamięciowy/komórka pamięci

63.

das Verringern der Anzahl der Knoten und Maschen

ograniczenie liczby węzłów i oczek

64.

Datenverarbeitung, die

przetwarzanie danych

65.

den Speicher löschen(rückstellen)

wymazywać z pamięci(cofnąć)

66.

der binäre Zeichenvorrat

zestaw znaków binarnych

67.

der Durchlaßwiderstand der Diode

oporność przewodzenia diody

68.

der geerdete Emitter

uziemiony emiter(elektroda tranzystora

69.

der nichttertadische Code

kod nietetradyczny

70.

der redundante Code

kod redundantny(nadmiarowy)

71.

der Strom fließt in umgekehrter Richtung

prąd płynie w przeciwnym kierunku

72.

der Strom verzweigt sich

prąd się rozgałęzia, rozwidla

73.

der tetradische Code

kod tetradyczny

74.

der Träger von Zeichen

nośniki znaków

75.

Dichte, die

gęstość

76.

die eindeutige Zuordnung der Zeichen

jednoznaczne przyporządkowanie znaków

77.

die exklusive ODER- Verknüpfung (Antivalenz-Funktion)

wyłączająca funkcja LUB (funkcja różnicy symetrycznej)

78.

die inklusive ODER-Verknüpfung (Disjunktion)

alternatywna funkcja LUB, (różnica symetryczna)

79.

die Kenngröße des Signals

parametry sygnału

80.

die Kontaktstellung geschlossen/geöffnet

złącze zamknięte/otwarte

81.

die logischen Grundfunktionen durch  entsprechende Schaltungen realisieren

odpowiednimi obwodami realizować logiczne funkcje podstawowe

82.

die physikalischen Zustände im Stromkreis

stany fizyczne w obwodzie prądu

83.

die Schaltung enthält Zweipole

układ zawiera dwójniki

84.

die Übertragung von Schaltvorgängen in Netzwerken

transfer przełączeń w sieciach

85.

die UND-Verknüpfung der Eingangsvariablen

funkcja I  zmiennych wejściowych

86.

die Werte eines Signals kennzeichnen

określić wartości(wielkości) sygnału

87.

dosieren

dawkować, dozować

88.

Draht, der

drut

89.

Drehachse, die

oś obrotu

90.

Drehwinkel, der

kąt obrotu, skręcania, skrętu

91.

Dreieckschaltung, die

połączenie trójkątowe

92.

drosseln

dławić, redukować

93.

durch Binärwörter repräsentieren

reprezentować słowami binarnymi

94.

durch entgegengesetzt gerichtete Eingangsimpulse

poprzez przeciwnie kierowane impulsy wejściowe

95.

durch Widerstände fließen

płynąc przez oporniki(rezystory)

96.

Durchbruch, der

przebicie

97.

Durchflutung, die

przepływ, napięcie magnetyczne, amperozwoje

98.

durchlassen

przenikać

99.

ein elektrisch gesteuerter Schalter

przełącznik sterowany elektrycznie

100.

ein RS-Flipflop ist eine bistabile Kippschaltung

przerzutnik RS jest przerzutnikiem bistabilnym

101.

ein Signal für die Erregung eines Relais

sygnał dla wzbudzenia przekaźnika

102.

eine bestimmte Eigenschaft des Signals

określona cecha sygnału

103.

eine boolesche Funktion/Verknüpfung

powiązanie łańcuchowe logiczne

104.

eine endliche Menge unterscheidbarer Zeichen

skończona ilość  znaków rozróżnialnych

105.

eine exklusive NOR-Verknüpfung(Äquivalenz-Funktion)

wyłączający funkcja NOR (funkcja różnicy symetrycznej)

106.

eine NAND-Verknüpfung ist eine negierte UND-Verknüpfung

funkcja NAND jest negacją funkcji UND

107.

eine NICHT-Verknüpfung(Negation)

funkcja NIE

108.

eine NOR-Verknüpfung (NOR-Glied) ist eine negierte ODER-Verknüpfung

fukcja NOR(człon NOR) jest negacją układu logicznego LUB    

109.

eine UND-Verknüpfung

funkcja I

110.

einem ODER-Glied einen Negator nachschalten

podłączyć symbol negacji do układu logicznego LUB

111.

einen Schaltkreis über einen Transistor schalten

przełączać bramkę poprzez tranzystor

112.

einen Signalparameter besitzen

posiadać parametry sygnału

113.

einen Stromkreis durch einen Schalter öffnen/schließen

otworzyć/zamknąć obwód prądu przełącznikiem

114.

Einlegieren, das

wtapiać

115.

einschalten

włączać

116.

einsetzen

wstawiać

117.

einstellen

regulować, nastawiać

118.

eintragen

zapisywać, wpisywać

119.

Emitterstrom, der

prąd emitera

120.

emittieren

emitować

121.

entgegenwirken

działać przeciwnie, odwrotnie

122.

enthalten

zawierać, obejmować

123.

entnehmen

pobierać, odbierać

124.

erfolgen

następować

125.

erhitzen

rozgrzewać, nagrzewać

126.

erregen

pobudzać, wzbudzać

127.

Erregerfeld, das

pole wzbudzenia

128.

Erregerwicklung, die

uzwojenie wzbudzenia

129.

Ersatzschaltung, die

połączenie zastępcze, układ zastępczy

130.

Ersatzwiderstand, der

oporność zastępcza

131.

erzeugen

wytwarzać, generować

132.

erzielen

osiągać

133.

Fehlererkennung bei Codes

rozpoznawanie błędu w kodach

134.

Feldstärke, die

natężenie pola

135.

Feldsteller, der  /  Stellglied, das

nastawnik, człon nastawczy

136.

fertigen

wykonywać, , wytwarzać

137.

festlegen

unieruchamiać, zatrzymywać, ustalać

138.

Flipflop, das

przerzutnik

139.

fokkusieren

ogniskować

140.

Folgen von Zeichen

ciąg znaków

141.

Gatter, das

bramka (logiczna)

142.

Gebiet, das

obszar, dziedzina

143.

Gegenspannung, die

napięcie przeciwdziałające

144.

Gehäuse, das

korpus, obudowa, osłona

145.

gelten

uchodzić za…, sporządzać obowiązywać

146.

Gitter, das

siatka

147.

gleichförmige Ströme und Spannungen  treten auf

występują jednostajne prądy i napięcia

148.

Gleichrichter, der

prostownik, zawór

149.

Gusseisen, das

żeliwo

150.

Halbleiterwerkstoff, der

materiał półprzewodzący, półprzewodnik

151.

hervorrufen

wywoływać

152.

Hülle, die

powłoka, otoczka

153.

im Gegensatz zu den Minimalcodes

w przeciwieństwie do kodów minimalnych

154.

im Stromerzeuger befinden sich Leiter

w prądnicy(generatorze elektrycznym) znajdują się przewody

155.

influenzieren

indukować

156.

infolge des entstehenden Magnetflusses

wskutek powstałego strumienia magnet.

157.

Joch, das

jarzmo

158.

kennzeichnen

znaczyć, znakować, cechować

159.

Kern, der

rdzeń

160.

Kippschaltung, die

przerzutnik

161.

Klemme, die

zacisk, końcówka

162.

klemmen

zaciskać

163.

Klemmenspannung, die

napięcie na zaciskach

164.

Knotenpunkt, der

punkt węzłowy

165.

kompensieren

wyrównywać

166.

Kontaktschalter, der

przełącznik stykowy

167.

Konvektionsstrom, der

prąd konwekcyjny,  prąd unoszenia

168.

koppeln

sprzęgać

169.

Kurzschluß, der

spięcie, zwarcie

170.

Ladungsträger, der

nośnik ładunku, nośnik prądu

171.

Lamelle, die  / Ringselement, das

płytka, blaszka, działka, wycinek

172.

Läufer, der     / Rotor, der

tranzystor o dużej niestałości parametrów w czasie

173.

leer laufen

być na biegu jałowym

174.

Leerlauf, der

bieg jałowy

175.

Leistung, die

moc, wydajność, sprawność

176.

leiten

przewodzić

177.

Leiteranordnungen mit zwei Polen

ułożenia przewodników dwubiegunowych

178.

Leiterquerschnitt, der

przekrój żyły przewodu

179.

Leitfähigkeit, die

przewodność właściwa, konduktywność

180.

Leitung, die

przewód

181.

liefern

dostarczać

182.

Loch, das

otwór, dziura elektronowa, luka elektronowa

183.

logische Schaltungen  mit Transistoren

obwody(układy) logiczne z tranzystorami

184.

löschen

kasować, wymazywać, usuwać

185.

lösen

rozłączać, wyprzęgać

186.

Magnetspule, die

cewka elektromagnesu

187.

Majoritätsträger, der

nośnik większościowy

188.

Masche, die

oczko

189.

mehrere Eingänge haben

mięć większą ilość wejść

190.

Minoritätsträger, der

nośnik mniejszościowy prądu

191.

mit einem Relais schalten

przełączać przekaźnikiem

192.

mit geringen Steuerleistungen große Schaltleistungen erzielen

osiągać wysoką wydajność przełączania przy użyciu niewielkich mocy  sterowania(wzbudzania)

193.

mittels des Relais steuern

sterować przy pomocy przekaźnika

194.

nach Verschwinden des Eingangsimpulses

po zaniku sygnału wejściowego

195.

NAND-Verknüpfung, die

operacja „NIE-I”, dysjunkcja Sheffera

196.

Nennstrom, der

prąd znamionowy, nominalny

197.

Netzwerk, das

sieć elektryczna, obwód elektryczny

198.

NICHT-Glied, das

człon NIE, element NIE

199.

Nichtleiter, der

nieprzewodnik

200.

nichtsprachliche, vereinbarte Zeichen

uzgodnione znaki nie językowe

201.

NICHT-Verknüpfung, die

operacja NIE

202.

NOR-Glied, das

człon NOR, element NOR

203.

NOR-Verknüpfung, die

operacja NOR

204.

Nute, die

 żłobek

205.

Nutzleistung, die

moc efektywna, użyteczna

206.

ODER-Verknüpfung, die

operacja LUB

207.

Parallelschaltung, die

połączenie równoległe, układ równoległy

208.

Plättchen, das

płytka

209.

Pol, der

końcówka, wprowadzenie obudowy

210.

Polschuh, der

nadbiegunnik

211.

Pseudotetrade, die

tetrada fikcyjna

212.

Quellenspannung, die

napięcie źródłowe, SEM źródła

213.

Redundanz, die

redundancja, nadmiar informacji

214.

Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen

szeregowe i równoległe połączenia oporników(rezystorów, oporów elektr.)

215.

Reihenschaltung von Verbrauchern

szeregowe połączenie odbiorników

216.

Reihenschaltung, die

połączenie szeregowe

217.

Relais, das

przekaźnik

218.

richten

prostować

219.

Röhre, die

lampa elektronowa

220.

RS-Flipflop, das

przerzutnik przekaźnika

221.

Sättigungsbereich, der

obszar nasycenia

222.

Sättigungsstrom, der

prąd nasycenia, prąd graniczny

223.

Schaltkreis, der

układ przełączający, bramka

224.

Schaltvariable, die

zmienna funkcji przełączającej

225.

Scheibenwicklung, die

uzwojenie krążkowe transformatora

226.

Schicht, die

warstwa

227.

Schiebewiderstand, der

rezystor suwakowy

228.

Schleifring, der

pierścień ślizgowy

229.

Schmelzsicherung, die

bezpiecznik o topiku drutowym

230.

schwingen

drgać, wahać się

231.

Sicherung, die

bezpiecznik

232.

Signale aufnehmen, aufbewahren, abgeben

sygnały pobierać, przechowywać, przekazywać (oddawać)

233.

Signale mit diskreten Werten speichern

magazynować sygnały o wartościach dyskretnych

234.

Spannungsabfall, der

spadek napięcia

235.

Spannungsteiler, der

dzielnik napięcia

236.

Speicher, der

pamięć

237.

Speicherzelle, die

komórka pamięci, miejsce w pamięci

238.

sperren

blokować

239.

Sperrschicht, die

warstwa zaporowa

240.

Sperrstrom, der

prąd wsteczny

241.

Spule, die

zezwój, zwojnica, cewka

242.

Stahlguss, der

odlew staliwny

243.

Ständer, der    /  Stator, der

stojan, stator

244.

Sternschaltung, die

połączenie gwiazdowe

245.

Steuergitter, das

siatka sterująca, kontrolna, rozrządcza

246.

Steuerung, die

sterowanie, regulowanie, układ sterowniczy

247.

Störstelle, die

defekt sieciowy

248.

Störung, die

zakres zakłóceń, przekłamanie sygnału

249.

Stromerzeuger, der

prądnica, generator elektryczny

250.

Stromkreis, der

obwód elektryczny

251.

Stromstärke, die

natężenie prądu elektrycznego

252.

Temperaturkoeffizient, der

współczynnik temperaturowy

253.

Tetrade, die

tetrada

254.

überschreiten

przekraczać

255.

übertragen

przekazywać, transmitować, przesyłać

256.

Übertragung, die

przesyłanie, transmisja, importowanie do prog.

257.

überwinden

przezwyciężyć, pokonać

258.

umkehren

odwrócić, zawrócić

259.

umsetzen

przestawiać

260.

umspannen

transformować

261.

umwandeln

przekształcić

262.

UND-Verknüpfung, die

koniunktor

263.

unter Verwendung von Negatoren

przy zastosowaniu symboli negacji

264.

Verbindungsleitung, die

metalizacja, łącze

265.

Verbraucher, der

odbiorca, urządzenie odbiorcze

266.

verdichten

zagęszczać

267.

Verdichter, der

kondensator

268.

vereinfachen

upraszczać

269.

verhindern

zapobiegać

270.

verknüpfen

łączyć

271.

Verknüpfung, die

funkcja, połączenie łańcuchowe

272.

verlagern

przenosić

273.

Verlust, der

ubytek, strata

274.

Verlustleistung, die

strata mocy, moc stracona

275.

vernachlässigen

zaniedbać

276.

verringern

zmniejszać

277.

verursachen

powodować, wywoływać

278.

verzögern

opóźniać, odwlekać

279.

Vorgang, der

proces, przebieg

280.

vorgehen

postępować

281.

Wechselspannung, die

napięcie przemienne

282.

Werkstoff, der

tworzywo, materiał

283.

Wert, der

wartość

284.

Wicklungsdraht, der

drut zwojeniowy

285.

Widerstand, der

opór elektryczny, rezystor, opornik

286.

Windungszahl, die

liczba zwojów

287.

Wirbelquelle, die

źródło wiru

288.

Wirkungsgrad, der

współczynnik sprawności

289.

Zeichenvorrat, der

zestaw znaków, alfabet

290.

Zelle, die

komórka, celka,

291.

Zerstörung, die

zniszczenie

292.

Zone, die

pas, strefa

293.

Zufuhr, die

doprowadzanie

294.

zuführen

doprowadzać, dostarczać

295.

zum Schalten eines Schaltkreises einsetzen

zastosować do przełączenia bramki

296.

zunehmen

wzrastać

297.

zur Speicherung binärer Signale anwenden

stosować do magazynowania sygnałów binarnych

298.

zusammenfassen

scalać, zestawiać

299.

zusammensetzen

składać, montować

300.

zwei stabile Zustände aufweisen/realisieren

stanowić/realizować dwa stany stabilne