WI-angielski

 

 

ANGIELSKO - POLSKI GLOSARIUSZ INFORMATYCZNY

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI

 

 

Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 

 

Vocab IT

 

 

 

1.                   

a-buffering

a- buforowanie

 

2.                   

A-conversion

konwersja alfanumeryczna

 

3.                   

A-register

rejestr arytmetyczny 

 

4.                   

abort attempt

próba nieudana

 

5.                   

abort condition

warunek przerywania

 

6.                   

abridge

skracać

 

7.                   

absolute address

adres bezwzględny, rzeczywisty

 

8.                   

absolute code

kod komputera, wewnętrzny

 

9.                   

absolute continuity

ciągłość absolutna

 

10.                

absolute convergence

zbieżność bezwzględna

 

11.                

absolute coordinate

współrzędna bezwzględna

 

12.                

absolute value of a complex number

moduł liczby zespolonej

 

13.                

absolutely summable series

szereg zbieżny bezwzględnie

 

14.                

abstract data type

abstrakcyjnt typ danych

 

15.                

abstract declarator

deklarator abstrakcyjny

 

16.                

abstract syntax

składnia abstrakcyjna

 

17.                

back circuit

układ sprzężenia zwrotnego

 

18.                

back porch

próg tylny                    

 

19.                

backbone network

sieć szkieletowa

 

20.                

backout recovery

odtwarzanie wstecz

 

21.                

backward chaining

wnioskowanie wsteczne, zstępujące

 

22.                

bandwidth

szerokość pasma

 

23.                

bar code reader

czytnik kodu kreskowego

 

24.                

bare board

płytka pusta, niezmontowana

 

25.                

barrel distortion

zniekształcenia beczkowate (obrazu)

 

26.                

batch

wsad, pakiet danych

 

27.                

batch data processing

przetwarzanie danych wsadowe

 

28.                

BCD binary coded decimal

liczba dziesiętna kodowana  dwójkowo

 

29.                

beaconing

sygnalizacja ciągła

 

30.                

bed of nails

matryca ostrzy

 

31.                

best-effort delivery

dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości

 

32.                

bidirectional language

język dwukierunkowy

 

33.                

bilinear interpolation

interpolacja dwuliniowa

 

34.                

billing code

kod opłaty

 

35.                

cache coherency

spójność pamięci podręcznej

 

36.                

cache memory

pamięć podręczna

 

37.                

callable service

usługa wywoływalna

 

38.                

callchain

łańcuch wywołań

 

39.                

capability

uprawnienie

 

40.                

cell format

format komórki, pola

 

41.                

center alignment

centrowanie strony

 

42.                

daisy chain

układ łańcuchowy (mikroprocesora), połącznie łańcuchowe

 

43.                

daisy wheel

głowica wirująca

 

44.                

data abstraction

abstrakcja danych

 

45.                

data acquisition

gromadzenie danych, zbieranie

 

46.                

data aggregate

zespół danych, agregat

 

47.                

data exchange

wymiana danych

 

48.                

data gathering unit

urządzenie do gromadzenia danych

 

49.                

data redundancy

nadmiarowość danych

 

50.                

data retrieval

wyszukiwanie danych

 

51.                

database directory

kartoteka bazy danych

 

52.                

database repository

magazyn bazy danych

 

53.                

datagram

datagram (paczka danych w sieci transmisji danych)

 

54.                

debugging

1)uruchamianie programu, 2)usuwanie błędów z programu

 

55.                

decidable problem

problem rozstrzygalny

 

56.                

decimal adjustment

korekcja dziesiętna

 

57.                

decimal dot notation

dziesiętna notacja kropkowa

 

58.                

default attribute

atrybut domyślny

 

59.                

default directory

katalog domyślny

 

60.                

default settings

ustawienia domyślne

 

61.                

deferred addressing

adresowanie pośrednie

 

62.                

deferred transmission

transmisja opóźniona

 

63.                

defragmentation

defragmentacja

 

64.                

delivery mode

tryb dostarczania

 

65.                

demand fetching

sprowadzanie na żądanie (sposb przemiennego wykorzystania pamięci)

 

66.                

demand priority access

żądanie dostępu poza kolejnością

 

67.                

demand-driven

sterowany żądaniami

 

68.                

destination unreachable

odbiorca nieosiągalny

 

69.                

destructive partitioning

partycjonowanie niszczące

 

70.                

detachable

odejmowalny, odłączalny

 

71.                

digital circuit

układ  cyfrowy, logiczny

 

72.                

digital halftoning method metoda

półtonów cyfrowa

 

73.                

direct-access storage

pamięć o dostępie bezpośrednim

 

74.                

directory cache

bufor podręczny katalogu

 

75.                

echo suppressor

tłumik echa

 

76.                

edge merging

zlewanie krawędzi

 

77.                

edge smoothing

wygładzanie krawędzi

 

78.                

edge-triggered write

zapis przełączany krawędzią

 

79.                

editable

do edycji

 

80.                

effective privileges

prawa efektywne

 

81.                

 effective address

adres efektywny           

 

82.                

embedded blank

wstawiony odstęp

 

83.                

embedded data dictionary

aktywny słownik danych

 

84.                

embedding

wstawianie, wbudowywanie, osadzenie

 

85.                

emergency remote access 

awaryjny dostęp zdalny

 

86.                

end of thread

koniec wątku

 

87.                

end of transmission block   

koniec bloku transmisji

 

88.                

end distortion

zniekształcenia końcowe

 

89.                

end mode

tryb zakończenia (rozkazu)

 

90.                

end node

węzeł końcowy (sieci komputerwej)

 

91.                

end user

użytkownik finalny, docelowy

 

92.                

end of packet bit

bit końca pakietu

 

93.                

endless loop

pętla nieskończona

 

94.                

entry bar

pasek wprowadzania

 

95.                

entry trace

śledzenie punktu wejścia

 

96.                

entry-level user

użytkownik o podstawowych wymaganiach       

 

97.                

factory default settings

fabryczne ustawienia domyślne

 

98.                

fade

blaknąć

 

99.                

fail-safe system

system bezawaryjny

 

100.            

fail-stop processor

procesor wyłączający sie w przypadku uszkodzenia

 

101.            

failover

poprawna praca mimo usterek

 

102.            

failure sensing

wykrywanie uszkodzeń

 

103.            

fairness

bezstronność

 

104.            

false drop

bezwartościowa informacja

 

105.            

false negative

fałszywe pominięcie

 

106.            

feasibility study

badanie możliwości realizacji                 

 

107.            

feature recognition

analiza cech charakterystycznych

 

108.            

fiber channel storage

pamięć kanałów światłowodowych

 

109.            

fiber distributed data interface

złącze danych w sieciach optycznych o dużych przepustowościach

 

110.            

field alterable ROM

pamięć ROM programowalna przez użytkownika

 

111.            

field delimiter

ogranicznik pola

 

112.            

file cache

bufor podręczny plikowy

 

113.            

file control processor

program obsługi plików

 

114.            

file deletion

usuwanie pliku

 

115.            

file handle

deskryptor pliku

 

116.            

file header

nagłówek pliku

 

117.            

file layout

rozmieszczenie pliku

 

118.            

file offset

pozycja w pliku

 

119.            

file recovery

odzyskiwanie pliku

 

120.            

file retrival

odczyt pliku

 

121.            

fixed point operation

operacja stałoprzecinkowa

 

122.            

fixed spacing

jednakowe odstępy

 

123.            

fixed storage

pamięć stała

 

124.            

fixed-length string

łańcuch o stałej długości

 

125.            

floating-point operation

operacja zmiennoprzecinkowa

 

126.            

floating-point processor

procesor zmiennopozycyjny

 

127.            

flush left/right

wyrównać do lewego/prawego marginesu

 

128.            

formatting toolbar

pasek formatowania

 

129.            

forward channel

kanał docelowy

 

130.            

four-wire circuit

łącze czteroprzewodowe

 

131.            

gamut mapping

odwzorowanie gamy barw

 

132.            

geek

maniak komputerowy

 

133.            

general failure

awaria systemu            

 

134.            

general problem solving

ogólny program rozwiązywania problemów

 

135.            

gettor

procedura pobierająca

 

136.            

graphical data processing

przetwarzanie danych graficznych

 

137.            

graphical kernel system

jądro systemu graficznego

 

138.            

graphics accelerator

akcelerator grafiki

 

139.            

hardware bootstrap-

sprzętowy program ładujący, implementowany w             pamięci stałej

 

140.            

hash data

dane zbędne

 

141.            

HIP host interface port

port interfejsu komputera głównego

 

142.            

HTL high threshold logic

wysokoprogowy układ logiczny

 

143.            

IDMS intergrated database management services-

zintegrowane usługi zarządzania bazami danyc

 

144.            

information encoding/decoding

kodowanie/dekodowanie informacji

 

145.            

information flow rate

szybkość przesyłania informacji

 

146.            

information retrieval

wyszukiwanie informacji

 

147.            

kernel

jądro systemu operacyjnego

 

148.            

kerning

ustawianie odstępu międzyliterowego w tekście

 

 

 

149.            

L2 cache

 

pamięć podręczna L2 (poziomu 2)

 

150.            

label stock

arkusz etykiet (samoprzylepnych)

 

151.            

labelling

etykietowanie

 

152.           

lacunarity

fraktal z prześwitami

 

153.            

lag time

czas martwy (okres między dwoma wydarzeniami bądź stanami)

 

154.            

LAN backbone

magistrala sieci lokalnej

 

155.            

LAN management application

aplikacja do administrowania siecią lokalną

 

156.            

language subset

podzbiór języka

 

157.            

latency

opóźnienie

 

158.            

latent error

wada ukryta

 

159.            

layout

układ graficzny

 

160.            

lead time

czas narastania

 

161.            

leading edge

zbocze narastające (impulsu)

 

162.            

leafing

przerzucenie

 

163.            

leapfroging

przeskakiwanie (ukrywanie tożsamości w sieci przez zaplatanie sieci)

 

164.            

learning bridge

inteligentny mostek

 

165.            

leased circuit

łącze dzierżawione

 

166.            

left scroll arrow

strzałka przewijania w lewo

 

167.            

left side bearing

nawias lewostronny

 

168.            

lexical scan

analiza leksykalna

 

169.            

library database

biblioteczna baza danych

 

170.            

license expiration

wygaśnięcie licencji

 

171.            

light face

pasmo zwykłe

 

172.            

limber process

proces okrzesywania (drzewa z gałęzi, dot. np. drzew katalogowych)

 

173.            

limited broadcast address

adres ograniczonej transmisji

 

174.            

limited warranty

ograniczona gwarancja

 

175.            

line communication

transmisja jednoprzewodowa

 

176.            

linear depth cueing

symulacja liniowa głębokości

 

177.            

link encryption

szyfrowanie na poziomie połączeń

 

178.            

linkage release

zwalnianie połączenia

 

179.            

liquid crystal display

wyświetlacz ciekłokrystaliczny

 

180.            

load source unit

jednostka ładowania systemu

 

181.            

loadable font

czcionka ładowalna

 

182.            

local area network

sieć lokalna

 

183.            

local directory

katalog lokalny

 

184.            

local network broadcast address

adres transmisji w sieci lokalnej

 

185.            

M-Q register

multiplikator

 

186.            

magnetic bubble

domena magnetyczna cylindryczna

 

187.            

magnetic drum store

pamięć magnetyczna bębnowa

 

188.            

mail forwarding

przekazywanie poczty

 

189.            

mail merge

korespondencja seryjna

 

190.            

malfunction

niesprawność, usterka

 

191.            

mass storage

pamięć masowa

 

192.            

media flexibility

elastyczność nośników

 

193.            

media versatility

różnorodność nośników

 

194.            

memory allocation

przydział pamięci

 

195.            

 

 

 

196.            

native storage capacity

pojemność pamięci masowej bez kompresji

 

197.            

navigation bar

pasek nawigacyjny

 

198.            

network access provider

usługodawca sieciowy

 

199.            

network bandwidth

przepustowość pasma

 

200.            

non-erasable storage

pamięć niewymazywalna

 

201.            

core

jądro

 

202.            

obfuscation techniques

techniki zaciemniania

 

203.            

oblivious transfer

przesyłanie bez potwierdzenia

 

204.            

obsolete

przestarzały

 

205.            

odd parity

nieparzystość

 

206.            

offline data processing

przetwarzanie danych rozłączne

 

207.            

online backup

tworzenie kopii zapasowej na bieżąco

 

208.            

optical fiber bundle

wiązka światłowodowa

 

209.            

order of magnitude

rząd wielkości

 

210.            

origin settings

ustawienia początkowe

 

211.            

packet driver interface

interfejs sterownika pakietów

 

212.            

page alternating storage

pamięć wymiennych stron

 

213.            

page layout

układ strony

 

214.            

paper jam

zacięcie papieru

 

215.            

parallel data transfer

równoległe przesyłanie danych

 

216.            

parallel port pass-through connector

złącze przelotowe portu równoległego

 

217.            

parameter mismatch

niezgodność parametrów

 

218.            

parent directory

katalog nadrzędny

 

219.            

paste

wkleić

 

220.            

quick launch

szybkie uruchomienie

 

221.            

quinary notation

zapis piątkowy

 

222.            

quotient

iloraz

 

223.            

rack and cabinet accessories

akcesoria panelowe

 

224.            

rackmount kit

zestaw do zamontowania w stojaku

 

225.            

radial computer network

sieć komputerowa gwiaździsta

 

226.            

ramification

rozgałęzienie

 

227.            

random rounding

zaokrąglanie losowe

 

228.            

rate control

kontrola częstotliwości

 

229.            

ratio

współczynnik

 

230.            

raw data

dane pierwotne

 

231.            

read error

błąd odczytu

 

232.            

reboot

ponowne uruchomienie (systemu)

 

233.            

recovery procedure

procedura naprawy

 

234.            

redlining software

oprogramowanie korektorskie

 

235.            

safeguard

zabezpieczenie

 

236.            

scalable typeface

czcionka skalowalna

 

237.            

scratch file

plik roboczy

 

238.            

screen lock

blokada ekranu

 

239.            

screen saver

wygaszacz ekranu

 

240.            

scroll bar

pasek przewijania

 

241.            

seamless

płynny

 

242.            

semiconductor

półprzewodnik

 

243.            

takeover

przejęcie (kanału w IRC-u)

 

244.            

taskbar

pasek zadań

 

245.            

techspeak

terminologia techniczna

 

246.            

telecommute

pracować zdalnie za pośrednictwem telekomunikacji

 

247.            

template

szablon

 

248.            

temporary variable

zmienna tymczasowa

 

249.            

terminate

zakończyć

 

250.            

ternary notation

notacja trójkowa

 

251.            

tertiary storage

pamięć trzeciego stopnia

 

252.            

thumbnail view

widok miniatur

 

253.            

unattended backup

bezobsługowe tworzenie kopii zapasowej

 

254.            

unauthorized security threat

zagrożenie bezpieczeństwa przez dostęp nie autoryzowany

 

255.            

unban

usunąć zakaz dostępu (na IRC-u)

 

256.            

underflow

niedomiar

 

257.            

underware

oprogramowanie techniczne

 

258.            

undesired output

wielkość wyjściowa niepożądana

 

259.            

undo/redo

cofnij/powtórz

 

260.            

unicast rollover

przerzucenie emisji pojedynczej

 

261.            

untraceable mail

poczta całkowicie anonimowa

 

262.            

update trigger

wyzwalacz aktualizacji

 

263.            

upgradable

dający się rozbudowywać, modernizować, rozszerzać, uaktualniać, usprawniać, ulepszać

 

264.            

vacant driver bay

niewykorzystywana kieszeń dysku

 

265.            

validation suite

pakiet atestacyjny

 

266.            

validate

sprawdzić poprawność

 

267.            

variable data

dane zmienne

 

268.            

virtual circuit

kanał wirtualny

 

269.            

voice browser

przeglądarka głosowa

 

270.            

vulnerability analysis

analiza słabych punktów

 

271.            

walk down

utrata informacji

 

272.            

walkthrough

przegląd (oprogramowania)

 

273.            

wallop

komunikat dla operatora (w systemie IRC)

 

274.            

warez

oprogramowanie (spiratowane)

 

275.            

warranty period

okres gwarancyjny

 

276.            

Web application server

serwer aplikacji sieciowej

 

277.            

Web hosting

tworzenie serwerów WWW

 

278.            

Web-farm

kolektyw serwerów WWW (obsługujących jedną witrynę)

 

279.            

wideband channel

kanał szerokopasmowy

 

280.            

widget

formant (element interfejsu graficznego, skrót od "window gadget")

 

281.            

x-sect = cross-section

przekrój

 

282.            

X-type constant

stała typu X

 

283.            

y-axis

oś rzędnych

 

284.            

zeroize

wypełniać zerami

 

285.            

zone root

obszar główny

 

286.            

zoning

podział na strefy

 

287.            

zoom in/zoom out

przybliżać/oddalać

 

288.            

Attachment

Załącznik

 

289.            

Browser

Przeglądarka

 

290.            

Firewall

Zapora

 

291.            

Dot-matrix printer

Druarka igłowa

 

292.            

Dual-core processor

Procesor dwurdzeniowy

 

293.            

Expansion card

Karta rozszerzenia

 

294.            

FAQ(Frequently Asked Question)

Często zadawane pytania

 

295.            

FTP(File transfer protocol)

Protokół transferu pliku

 

296.            

Flash card reader

Czytnik kart pamięci

 

297.            

Font

Czcionka

 

298.            

HID(Human Interface Device)

Urządzenie do wprowadzania danych

 

299.            

High-level language

Język wysokiego poziomu

 

300.            

Indentation

Wcięcie (w tekście)

 

301.            

Malware

Złośliwe oprogramowanie

 

302.            

Motherboard

Płyta główna

 

303.            

Netiquete

Dobre maniery w sieci (netykieta)

 

 

 

v